Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług w zakresie doradztwa żywieniowego świadczonych przez usługodawcę – Aleksandra Szczęsna Doradztwo Żywieniowe ul. Patriotów 309 04-767 Warszawa, NIP 113-267-40-78.

 

 1. Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy regulamin i zamawia usługę oferowań przez usługodawcę.

 

 1. Warunkiem korzystania z usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

 

 1. Regulamin dotyczy konsultacji udzielanych w gabinecie, online oraz szkoleń prowadzonych dla firm.

 

 1. Konsultacje mają charakter informacyjny i nie zastępują konsultacji lekarskiej.

 

 1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że usługi oferowane przez usługodawcę nie dają gwarancji odniesienia sukcesu oczekiwanego przez usługobiorcę. Z uwagi na szereg czynników środowiskowo – medycznych, mających wpływ na efekt porad żywieniowych, usługodawca nie daje gwarancji powodzenia kuracji. Wizyty oparte są na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił żadnych informacji i poświadczył wyłącznie prawdę. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że wyniki uzależnione są przede wszystkim od jego zaangażowania w terapię.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki porad dietetycznych, które zostały ustalone na skutek poświadczenia przez pacjenta nieprawdy oraz zatajeniu informacji o stanie zdrowie lub kuracjach odchudzających.

 

 1. Usługodawca może odmówić usługobiorcy współpracy, jeżeli:

 

 1. Pacjent jest nieletni i nie posiada zgody opiekuna;

 

 1. Pacjent jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

 

 1. Zachowanie pacjenta jest obraźliwe względem presonelu;

 

 1. Udzielenie konsultacji mogłoby zaszkodzić zdrowiu pacjenta;

 

 1. Udzielenie konsultacji przewyższa możliwości oraz wiedzę pracownika;

 

 1. Udzielenie konsultacji naruszałoby przepisy prawa.

 

 1. Usługodawca zapewnia o zachowaniu tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych podczas konsultacji oraz w formularzach.

 

 1. RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

  

 1. W ofercie znajdują się konsultacje żywieniowe, układanie indywidualnych jadłospisów, szkolenia dla grup oraz osób indywidualnych, badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

 

 1. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i służy badaniu składu ciała pacjenta, wywiadowi żywieniowemu, analizy dotychczasowego sposobu żywienia, ustaleniu zapotrzebowania i preferencji pacjenta.

 

 1. Plan żywieniowy oraz zalecenia wysyłane są do pacjenta w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po odbytej wizycie. Czas ten może ulec wydłużeniu o czym pacjent jest na bieżąco informowany. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia długości czasu oczekiwania na jadłospis w przypadku zbyt dużej ilości pracy już podczas wizyty.

 

 1. Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w myśl ustawy o działalności leczniczej.

 

 1. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie, zgodnie z cennikiem dostępnym w gabinecie oraz na stronei internetowej. Płatność za jadłospis dokonywana jest z góry wraz z opłatą za konsultację. Nie ma możliwości opłaty za jadłospis dopiero po jego otrzymaniu.

 

 1. Jadłospisy przekazywane są drogą mailową w czasie określonym w punkcie 3 niniejszego regulaminu. W przypadku braku adresu email jadłospis przekazywany jest w formie drukowanej do odbioru przez pacjenta osobiście w gabinecie. W wyjątkowych przypadkach, jadłospis może być wysłany pocztą.

 

 1. Usługodawca prowadzi również sprzedaż voucherów prezentowych, odpowiadających poszczególnym usługom. Do każdego vouchera spisywana jest umowa kupna w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Termin ważności vouchera określony jest w umowie.

 

 1. Usługodawca prowadzi również konsultacje on-line co oznacza, że plany żywieniowe ukłądane są na podstawie wypełnionego kwestionariusza.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania planu żywieniowego po zapoznaniu się z dokumentacją usługobiorcy oraz w momencie gdy:

 

 1. Zachowanie pacjenta jest obraźliwe względem presonelu;

 

 1. Udzielenie konsultacji mogłoby zaszkodzić zdrowiu pacjenta;

 

 1. Udzielenie konsultacji przewyższa możliwości oraz wiedzę pracownika;

 

 1. Udzielenie konsultacji naruszałoby przepisy prawa.

 

 1. Pacjent deklaruje, że jest osobą pełnoletnią.

 

 • OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY 
 1. Usługobiorca stawia się na wizytę punktualnie. W przypadku spóźnienia czas wizyty ulega skróceniu, nie zmniejszając tym samym ustalonej kwoty zapłaty za usługę.

 

 1. Do decyzji usługobiorcy należy w jakim stopniu stosuje się do zaleceń oraz otrzymanego jadłospisu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby były one oparte o aktualną wiedzę.

 

 1. W przypadku diety on-line usługobiorca zobowiązuje się do wypełnienia dostarczonych przez usługodawcę formularzy i podaniu prawdziwych informacji, umożliwiających ułożenie planu żywieniowego.

 

 1. Plan żywieniowy przesyłany jest drogą mailową w czasie maksymalnie do pięciu dni roboczych od momentu wpłacenia opłaty na wskazany numer konta usługodawcy.

 

 1. ZGODA PACJENTA NA LECZENIE DIETETYCZNE

 

 1. Pacjent zobowiązany jest do podania wyczerpujących i prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia. Wszystkie informacje udzielone przez pacjenta uznawane są za prawdziwe i na ich podstawie układane są zalecenia.

 

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 1. Dane osobowe są niezbędne do ułożenia planu żywieniowego oraz kontaktu z pacjentem (który je udostępnił), nie będą jednak udostępniane osobom trzecim.

 

 1. PŁATNOŚCI
 2. Cennik dostępny jest na stronie oraz w gabinecie. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Płatność dokonywana jest z góry, w trakcie wizyty, przed ułożeniem planu żywieniowego.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.